Building Resilient Legal Advice for Cyber and Critical Technologies in Viet Nam

This initiative is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade's Cyber and Critical Technology Cooperation Program and continues the work of the Ninian Stephan Law Program: New Legal Thinking for Emerging Technologies.

VN Team
Gabby Bush, Tim Miller, Nhung Nguyen Thi, Fahimeh Abedi, Duong Thien Huong (Deputy Director, International Cooperation Department, MoJ) Nguyen Van Cuong (Director of the Institute of Legal Science, MoJ,) Jeannie Paterson, Dao Ba Minh (International Cooperation Department, MoJ)

Xây Dựng Kỹ năng Tư Vấn Pháp Lý Hiệu Quả Về Không Gian Mạng và Các Ngành Công nghệ Cao

As the use of technology increases around the world, Lawyers might be left behind with little understanding of these technologies. As their training is in the Law, they often do not receive training in technology, meaning they can be unable to understand how technology works. In this case, they may not be able to write appropriate legislation and to respond to legal disputes involving technology.

Mặc dù công nghệ đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, các Luật sư vẫn có thể bị tụt hậu nếu thiếu kiến thức về những lĩnh vực khoa học công nghệ này. Bởi vì trong quá trình đào tạo luật, họ thường không được đào tạo về công nghệ, có nghĩa rằng luật sư không được trang bị kiến thức để hiểu công nghệ hoạt động như thế nào. Trong tình huống như vậy, họ có thể tham gia không hiệu quả vào việc góp ý xây dựng pháp luật, cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý hoặc xử lý tranh chấp liên quan đến công nghệ.

The Centre of AI and Digital Ethics (CAIDE) is working in Australia to build the capacity and understanding of Lawyers in AI and Digital Technology through combined research and capacity building. This project will bring the training and capacity-building work from Australia to Viet Nam to upskill Lawyers in technology to build a strong future for AI and Digital Technologies in Viet Nam.

Trung tâm Trí tuệ nhân tạo và Đạo đức Công nghệ số đang hoạt động tại Úc để xây dựng năng lực và hiểu biết cho các Luật sư trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số thông qua một chương trình kết hợp giữa nghiên cứu và đào tạo nâng cao năng lực. Dự án này sẽ mang chương trình đào tạo và nâng cao năng lực đã triển khai ở Úc sang Việt Nam để nâng cao kỹ năng cho các Luật sư trong lĩnh vực công nghệ góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ số tại Việt Nam trong tương lai.

This project aims to research and understand:

Dự án này nhằm nghiên cứu và tìm hiểu:

 1. If Lawyers understand cyber and critical technologies such as AI;

  Liệu các Luật sư có hiểu về môi trường mạng và các lĩnh vực công nghệ cao như Trí tuệ nhân tạo;

 2. If Lawyers are consulted about AI, Cyber and Critical technologies in their workplaces.
  Liệu các Luật sư có được tham vấn về các lĩnh vực pháp lý liên quan đến Trí tuệ nhân tạo, Môi trường mạng và Công nghệ cao trong khi thực hành nghề.

And to use these findings to:

Và kết quả của việc tìm hiểu nêu trên nhằm mục đích:

 1. Build the capacity and understanding of AI, Cyber and Critical Technologies with Lawyers in Viet Nam;

  Xây dựng và nâng cao năng lực, hiểu biết của các Luật sư khi tư vấn về các lĩnh vực sở trí tuệ nhân tạo, môi trường mạng và công nghệ cao ở Việt Nam;

 2. Develop Masterclasses for Lawyers in Viet Nam which covers the context, legislation and regulations surrounding technology in Viet Nam.
  Xây dựng các lớp học chuyên sâu tại Viêt Nam liên quan đến kiến thức chuyên ngành, kỹ năng xây dựng pháp luật và các quy định liên quan đến công nghệ tại Việt Nam.

The aim of this project is to upskill Lawyers in Viet Nam to ensure informed legal responses to the growing field of AI, Cyber and Critical Technologies.

Mục đích của dự án là nhằm nâng cao năng lực cho Luật sư của Việt Nam, đảm bảo họ được trang bị kiến thức để đáp ứng các yêu cầu tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ như Trí tuệ nhân tạo, Môi trường mạng, và Công nghệ cao.

Project Team